หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังทับไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
056-905247 ,
086-4408584
อบต.วังทับไทร
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
     
  วิสัยทัศน์ อบต.วังทับไทร  
  “คิดใหม่ ทำใหม่
โปร่งใส ใส่ใจประชาชน”
 
     
 
 
 
พันธกิจ
 
  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
  การบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
  การบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เป็นเมืองน่าอยู่
  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยง
เครือข่ายทุกท้องถิ่นและด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ที่มีประสิทธิภาพ
  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
  การบริหารจัดการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้อง
กับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาตำบล
อย่างเป็นระบบ
  การบริหารจัดการขยะและของเสียที่เกิดจาก
พฤติกรรมมนุษย์และกิจกรรมทางสังคม
  สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่
เชิงบูรณาการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  ยกระดับศักยภาพการผลิต สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย
  สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงรุก
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย
และทุกสถานภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
  เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไก
ชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการทุกภาคส่วน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร
การบริการสู่สากล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐ
ทั่วทุกภารกิจงาน
  พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 โทรศัพท์ : 056-905247 , 086-4408584 โทรสาร : 056-905247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
จำนวนผู้เข้าชม 8,986,598 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
082-0284964
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10