หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
056-905247
อบต.วังทับไทร
 
  โครงสร้างองค์กร
   
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.วังทับไทร
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
- งานธุรการ บริหารงานบุคคล
- งานการเจ้าหน้าที่ ,กฎหมาย และคดี
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานสวัสดิการสังคม
- งานการศึกษา
- งานบันทึกข้อมูล
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานเกี่ยวกับ
ตราข้อบัญญัติ
- งานนโยบาย และแผน
- งานข้อมูล และประชาสัมพันธ์
- งานงบประมาณ
- งานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานวิชาการ
- งานควบคุมกิจการค้า
และค่าปรับ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน
ทดน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร
- งานออกแบบ และบริการข้อมูล
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟ้าสาธารณะ
- งานระบายน้ำ
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานธุรการ
   
   
   
   
 
- งานวิชาการเกษตรและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานส่งเสริมปรับปรุง
ขยายพันธุ์พืช
- งานป้องกัน รักษาโรคพืช
- งานเพาะชำและปุ๋ย
- งานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
- งานส่งเสริมบรรจุภัณฑ์
และร้านค้าสาธิต
- งานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานด้านปศุสัตว์
   
   
   
   
   
   
 
โครงสร้างสำนักงานปลัด
 
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
งานบริหารงานทั่วไป
 
งานนโยบายและแผน
 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 
งานส่งเสริมการศึกษาฯ
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยทรัพยากรบุคคล
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงาน
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก/ชก
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก
   
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
- ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ดูแลเด็ก
   
   
 
โครงสร้างกองคลัง
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
งานการเงิน
 
งานบัญชี
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 
งานทะเบียนทรัพย์สินฯ
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
- คนงาน
   
   
   
 
โครงสร้างกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
 
งานก่อสร้าง
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 
งานผังเมือง
 
งานประสานสาธารณูปโภค
 
   
   
   
   
   
   
 
พนักงานส่วนตำบล
- นายช่างโยธา ปง/ชง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยช่างโยธา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
 
โครงสร้างกองส่งเสริมการเกษตร
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น
 
งานส่งเสริมการเกษตร
 
งานด้านปศุสัตว์
 
พนักงานส่วนตำบล
- นักบริหารงานการเกษตร
ระดับต้น
   
   
   
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 โทรศัพท์ : 056-905247 โทรสาร : 056-905247
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
จำนวนผู้เข้าชม 5,109,008 เริ่มนับ 26 ม.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
056-905-247
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10