วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

วิสัยทัศน์ (Vision)

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

ผู้นำอาชีพก้าวหน้า    พัฒนาพืชผล

ประชาชนขยัน           สร้างสรรค์เศรษฐกิจ

ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม     พรั่งพร้อมคุณธรรม

น้อมนำประชาธิปไตย     ใส่ใจการศึกษา

ลดปัญหายาเสพติด    ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 

วิสัยทัศน์ (Vission) จากแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564

“ประสานให้ติด  คิดให้ใหม่ ทำงานโปร่งใส  ใส่ใจประชาชน”

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ได้กำหนดพันธกิจที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

๑. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
๒. การบริหารจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
๓. การบริหารจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
๔. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
๕. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เป็นเมืองน่าอยู่
๖. การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
๘. การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายทุกท้องถิ่นและด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ผังเมืองและการควบคุมอาคารที่มีประสิทธิภาพ
๙.สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๑๐. การบริหารจัดการการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
๑๑. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง