ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วน
๒. การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงแหล่งน้ำ
๓. การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๔.การพัฒนาสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน
๕.รณรงค์การแก้ไขภาวะโลกร้อน
๖.ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.พัฒนาส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
๔. พัฒนาสนับสนุนการลงทุนเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
๕.พัฒนาสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
๖. ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของตำบลวังทับไทร
๗.ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ด้านการเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

๑. พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
๒. พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม ถนน
๓. ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวม
๔. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๕. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น  เข้มแข็ง
๖. พัฒนาส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม
๗. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
๙. พัฒนาส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการการกระจายอำนาจ และการป้องกัน และปราบปรามทุจริต
๒. บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการของท้องถิ่น
๕. พัฒนาองค์กร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
๘. พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
๙. สนับสนุนการให้บริการอินเตอร์เนตไร้สาย WiFi ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

๑. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

 


 

เป้าประสงค์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.การจัดการศึกษา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์ต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4.มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

6.มีการสร้างเสริมอาชีพ  รายได้ และการมีงานทำแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

7.มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน

8.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

9.การดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

10.เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  แปรรูป การค้าข้าวและผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

11.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม การประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

12.เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ อบต. ให้มีความมั่นคง มีทรัพยากร การเงิน ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาตำบล และการพัฒนาการบริหาร

13.เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก  เยาวชนและประชาชน

3.ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน

5.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

6.เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรมีคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษ

7.การคมนาคมและการขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว

8.การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเพิ่มขึ้น

9.เพื่อให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

10.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

12.เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

13.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของตำบลวังทับไทร

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วนแผนงาน

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3) แผนงานการศึกษา

4) แผนงานสาธารณสุข

5) แผนงานสังคมสงเคราะห์

6) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

8) แผนงานงบกลาง

9) แผนงานการพาณิชย์


นโยบาย หรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร

๑.บริหารจัดการน้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
๓.แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๔.พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

๑.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มอาสาสมัครส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  การประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ การจัดเวทีประชาคม จัดให้มีการประชุมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการบริหารให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระรับทราบและทุกคนมีสิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นได้

๑.๒ การบริหารจัดการที่ดี

สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  เน้นการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระลดขั้นตอนการทำงาน  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและความรู้ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  บริหารพัสดุให้เป็นไปด้วยความประหยัด ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชน

๑.๓  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่  ส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานอย่างเป็นทีมโดยยึดผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง

๑.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความทั่วถึงและเป็นธรรม  เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีโดยการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  การจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ  สร้างความเข้าใจในการเสียภาษีให้แก่ประชาชน รวมทั้งการสำรวจตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้เสียภาษีเพื่อนำเข้าสู่ระบบและระเบียบแบบแผนของทางราชการ

๑.๕ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดำเนินโครงการจัดรถสายตรวจป้องกันอาชญากรรม สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจเพื่อสร้างความอบอุ่นใจและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อดำเนินมาตรการป้องกัน  รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

 

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจะพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้มีคุณภาพ  เทียบเท่าสถานศึกษาเอกชนทั้งในด้านของอาคารสถานที่ การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  จัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระให้ได้มีโอกาสศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

๒.๒ การส่งเสริมสุขภาพ

มุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย โดยจัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค การเล่นกีฬา เน้นการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๒.๓ พัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก เช่น การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ เพิ่มศักยภาพด้านกีฬา ส่งเสริมบทบาทสตรีจัดกิจกรรมนันทนาการและการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราและคนพิการ ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ เศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยเน้นให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร

 

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน พัฒนา ถนน สะพาน ทางเท้า แหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรม ท่อระบายน้ำจะดำเนินการก่อสร้างให้ครบถ้วนและเพียงพอมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา รวมทั้งจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค