ข้อมูลสภาพสังคม

๓.สภาพทางสังคม

 

๓.๑ การศึกษา

มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต ๑ รวม ๓ แห่ง ดังนี้

  • ๓.๑.๑ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาต้น (ขยายโอกาส) จำนวน ๑ แห่ง คือโรงเรียนบ้านวังทับไทร
  • ๓.๑.๒ เปิดสอนระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)  จำนวน  ๒  แห่ง  คือ
    • (๑) โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง    หมู่ที่  ๓  บ้านหนองสองห้อง
    • (๒) โรงเรียนบ้านตลุกหิน              หมู่ที่  ๖   บ้านตลุกหิน

และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  ๗  แห่ง

รายละเอียดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ของตำบลวังทับไทร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

<td๒๗๒๒๔๙

 

โรงเรียน

 

หมู่ที่

 

ประเภทโรงเรียน

จำนวนนักเรียน(คน)

จำนวนครู(คน)

 

จำนวนห้องเรียน  
 
ชาย หญิง รวม  

บ้านวังทับไทร

 

 

อนุบาล ๑๓ ๑๔ ๒๗    
ประถมศึกษา ๕๖ ๕๔ ๑๑๐    

มัธยมศึกษา

(ขยายโอกาส)

๔๑ ๒๒ ๖๓    
รวมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังทับไทร ๑๑๐ ๙๐ ๒๐๐ ๑๗ ๑๑  
บ้านหนองสองห้อง อนุบาล ๑๓  
ประถมศึกษา ๒๕ ๒๐ ๔๕  
รวมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ๓๐ ๒๘ ๕๘  
บ้านตลุกหิน อนุบาล ๑๔  
ประถมศึกษา ๒๒ ๑๓ ๓๕  
รวมนักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหิน ๒๗ ๒๒ ๔๙  
รวมนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน ๑๖๗ ๑๔๐ ๓๐๗      

ที่มา: จากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านวังทับไทร        หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับไทร
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง                      หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง
(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกหิน                              หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกหิน

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก จำนวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
ชาย หญิง รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านวังทับไทร ๑๒ ๒๔ ๓๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ๑๖ ๒๗
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกหิน ๑๐ ๑๗
รวม ๓๘ ๔๐ ๘๐

ที่มา: จากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 

๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

๓.๒.๑  วัด มีจำนวน  ๓  แห่ง คือ

(๑) วัดหนองสองห้อง      หมู่ที่  ๓ บ้านหนองสองห้อง
(๒) วัดหนองคล้า          หมู่ที่  ๔ บ้านวังอ้อ
(๓) วัดตลุกหิน            หมู่ที่  ๖ บ้านตลุกหิน

 

๓.๓ การสาธารณสุข

ในพื้นที่ตำบลวังทับไทรได้มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนครบทุกหมู่บ้านแล้ว และมีสถานีอนามัย จำนวน  ๑ แห่ง คือ

(๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังทับไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับไทร

แสดงอัตรากำลัง  คนไข้  ๕๐๐ คน เฉลี่ยต่อเดือน

สถานีอนามัย หมู่ที่ อัตรากำลัง จำนวนคนไข้เฉลี่ย (คน/เดือน) หมู่ที่ใช้บริการ
พยาบาล จนท.สาธารณสุข
ตำบลวังทับไทร ๑ คน ๒  คน ๕๐๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗
รวม   ๑ คน ๒  คน ๕๐๐ ๗  หมู่บ้าน
  • อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)              จำนวน  ๑๘๐  คน
  • อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                     ๑๐๐   %
  • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)     จำนวน  ๗  แห่ง

 

๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตำบลวังทับไทรอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ อปพร.และตำรวจบ้านซึ่งตั้งอยู่ป้อมยามประจำตำบลวังทับไทร หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับไทร ตำบลวังทับไทร  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร