สำนักปลัด

สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายอภิสร  เชียงกาขันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

บุคลากร

นางณปภัช  สิทธิชัยเกษร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

จ่าเอกอุเทน นุชเฉย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางวิรากร  โกกิจ

นักวิชาการศึกษา

นางกัญรินทร์  บัวผัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางฉัตรกุล จุลกะระวิ

นักจัดการงานทั่วไป

นายอนุสรณ์  เกษรเพ็ชร

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพิจิตตรา  อู่ไทย

ครู

นางวรัญญาพร  พันธ์สัตย์

ครู

นางสาวพิมพรรณ  ลาภเกิด

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นางสาวชรัตนดา  สังสี

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กเล็ก

นายสายยนต์  โกกิจ

นักการ

นายณัฐพล  มีช้าง

พนักงานขับรถยนต์

นายดนุพล  สุขขันทอง

คนงานทั่วไป

นางสาวธนิดา  เรืองสงคราม

ผู้ช่วยบุคลากร

นางพเยาว์  สุขขันทอง

แม่บ้าน

บทบาทและหน้าที่

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกสภา อบต คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของ อบต ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในสำนักงาน อบต ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน อบต รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 14 งาน คือ

1.งานธุรการ

2.งานนโยบายและแผน

3.งานบริหารและงานเผยแพร่วิชาการ

4.งานนิติกร

5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.งานส่งเสริมการศึกษา

7.งานศาสนาและวัฒนธรรม

8.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

9.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

10.งานสังคมสงเคราะห์

11.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

12.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

13.งานควบคุมโรค

14.งานรักษาความสะอาด