ITA ปี62

หัวข้อ ITA ปี62

ข้อมูล ITA ปี 62

14 ก.ค. 2563 กล่องสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
15 มิ.ย. 2563 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
29 พ.ค. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
14 พ.ค. 2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
30 เม.ย. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน เดือน เมษายน พ.ศ.2563
21 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14 เม.ย. 2563 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน ปี 2563
31 มี.ค. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
28 ก.พ. 2563 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
20 ก.พ. 2563 โครงการกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ประจำปีงบประมาณ 2563