สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน อบต.วังทับไทร

 

ประวัติของตำบลวังทับไทร

ตำบลวังทับไทร   เดิมเป็นป่าดงดิบมีแต่ต้นไม้ใหญ่  มีสัตว์ดุร้ายมากมาย  ทั้ง เสือ ช้าง เป็นต้น  เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นป่าดงดิบ  มีไข้ป่าชุกชุม  จึงไม่มีคนมาอาศัยอยู่อย่างถาวร  เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นป่าดงดิบ  มีไข้ป่าชุกชุม  จึงไม่มีคนมาอาศัยอยู่อย่างถาวร  ป่าแห่งนี้มีของป่ามากมาย  เช่น หวาย ปอ น้ำมันยาง  นอกจากนี้ยังมีปลาชุกชุม  มีปลาหลายชนิด  เช่น ปลากด ปลาช่อน ปลาเนื้ออ่อน  ในช่วงที่น้ำลดประมาณ เดือน ๑๑-๑๒ ก็จะมีคนถิ่นอื่นมากหน้าหลายตาเข้ามาทำมาหากินมากมาย

มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า  คนหล่มสัก  ด่านซ้าย ได้มาตั้งทับ คือ (สร้างกระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำเพื่ออาศัยอยู่ชั่วคราว) เพื่อสานไซดักปลาในป่าดงดิบแห่งนี้   ตั้งแต่ยังเป็นป่าทึบ โดยเฉพาะช่วงน้ำลดเดือน ๑๑-๑๒ เมื่อได้ปลามากพอแล้วประจวบกับน้ำในคลองแห้งก็จะย้ายออกไป  คนถิ่นอื่นๆก็เริ่มเข้ามาหาของป่า หาหวาย หาปอ หาน้ำมันยาง เพื่อเอาไปขาย ให้พ่อค้าคนถิ่นที่เข้ามาไม่รู้จักที่ที่จะหาของป่าก็จะเที่ยวถามต่อๆกันว่าจะไปหาของป่าได้ที่ไหน  คนที่เคยเข้าไปหามาแล้วก็บอกกล่าวว่า ไปหาที่ทับไซ  พอถึงช่วงเดือน ๖ คนที่เข้าไปหาของป่าก็จะพากันกลับไป เพราะไข้ป่าชุกชุมในช่วงหน้าฝนจากการพูดกันต่อๆมาจนติดปากว่า ทับไซ

ต่อมาจึงกลายเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า “บ้านวังทับไซ” และได้เขียนชื่อเพี้ยนไปใหม่เป็น “บ้านวังทับไทร”

ปัจจุบันตำบลวังทับไทร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  อยู่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดพิจิตร  ติดกับอำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔.๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๕๑๒ ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป ลักษณะดินเป็นแนวลูกรังปนทรายเหมาะสมกับการทำสวนไม้ผล และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มเหมาะสมกับการทำนาข้าว มีคลองที่สำคัญ  ดังนี้ คลองสากเหล็ก – บ้านมุง ,คลองอีวง , คลองรำมณี , คลองห้วยแขมปอก , คลองวังทับไทร

ตำบลวังทับไทร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  อยู่ด้านทิศตะวันออกของจังหวัดพิจิตร  ติดกับอำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔.๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๑,๕๑๒ ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป ลักษณะดินเป็นแนวลูกรังปนทรายเหมาะสมกับการทำสวนไม้ผล และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มเหมาะสมกับการทำนาข้าว มีคลองที่สำคัญ ดังนี้ คลองสากเหล็ก – บ้านมุง ,คลองอีวง , คลองรำมณี , คลองห้วยแขมปอก , คลองวังทับไทร

 

๑.๑ ที่ตั้ง     

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๑ บ้านวังทับไทร  กิ่งอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตรยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   องค์ประกอบ  ประกอบด้วยสภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การบริหาร สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

 

.๒ เนื้อที่    

ตำบลวังทับไทรมีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๑,๕๑๒ ไร่ หรือประมาณ   ๓๔.๔๒  ตารางกิโลเมตร

 

.๓ ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป  ลักษณะดิน เป็นดินลูกรังปนทราย เหมาะสมกับการทำสวนไม้ผล  และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มเหมาะสมกับการทำนาข้าว  พืชเศรษฐกิจของตำบลวังทับไทร  ได้แก่ สวนมะม่วง , มะปรางและการทำนา  เป็นส่วนใหญ่

 

.๔ ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของตำบลวังทับไทร   เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน   โดยได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี   มีฤดูกาล  ๒  ฤดูกาล  คือ

  • ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือน  มกราคม  ถึงเดือน  เมษายน เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของ        ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออก ทำให้ชายฝั่งตะวันตกมีฝนตกน้อย
  • ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือน   พฤษภาคม  ถึงเดือน   ธันวาคม   โดยช่วงนี้ชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ภาคใต้ เนื่องจากเป็นลมที่พัดผ่านทะเลมาตลอดเป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง  ทำให้ฝนตกชุกทั่วทั้งจังหวัด

 

.๕ อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ    จดตำบลวังทับไทร
  • ทิศใต้        จดตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
  • ทิศตะวันออก    จด ตำบลบ้านน้อย ,ตำบลไทรย้อย  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
  • ทิศตะวันตก    จดตำบลสากเหล็ก

 

.๖ การคมนาคม

ห่างจากอำเภอสากเหล็ก     ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๑๓ กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดพิจิตร          ไปทางทิศตะวันออกประมาณ ๓๒ กิโลเมตร

 

๑.๗ แผนที่ตำบลวังทับไทร

 

๑.๘  จำนวนหมู่บ้านและเขตการปกครอง

ตำบลวังทับไทรมี หมู่บ้านทั้งหมด   ๗     หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์
หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับไทร นายสุนทร กุญชร ๐๘๙-๒๗๐๓๙๐๓
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองอีวง นายแดง ใจเที่ยง ๐๙๐-๖๘๔๖๙๘๓ , ๐๘๗-๘๔๖๐๔๔๓
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง กำนันนายทรงพร โชคดี ๐๘๑-๖๗๕๔๘๘๗
หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ้อ นายสมัย  คำลือชา ๐๘๕-๖๐๑๖๐๒๙
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสองห้องเหนือ นายสนิท สังสี ๐๘๒-๑๖๑๖๔๑๖
หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกหิน นายอินทโชติ  เต่าแก้ว ๐๘๒-๑๖๒๘๔๑๕
หมู่ที่ ๗ บ้านวังปราง นายปณวัฒน์ ศรีมะเดื่อ ๐๘๗-๕๗๓๒๔๘๕

 

๑.๙  จำนวนประชากรตำบลวังทับไทร

ตำบลวังทับไทร มีจำนวนหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนราษฎร(คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
๑. บ้านวังทับไทร ๔๐๔ ๔๑๕ ๘๑๙ ๒๘๕
๒. บ้านคลองอีวง ๑๑๐ ๑๑๖ ๒๒๖ ๗๑
๓. บ้านหนองสองห้อง ๒๙๓ ๒๘๐ ๕๗๓ ๑๖๕
๔. บ้านวังอ้อ ๑๕๐ ๑๕๖ ๓๐๖ ๑๑๑
๕. บ้านหนองสองห้องเหนือ ๑๒๖ ๑๓๕ ๒๖๑ ๘๗
๖. บ้านตลุกหิน ๒๔๙ ๒๖๑ ๕๑๐ ๑๘๘
๗. บ้านวังปราง ๑๔๗ ๑๕๑ ๒๙๘ ๑๐๖
รวม ๑,๔๗๙ ๑,๕๑๔ ๒,๙๙๓ ๑,๐๑๓

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม๒๕๕๘
ที่มา : ฝ่ายทะเบียนราษฎร  อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร