สภาพทางเศรษฐกิจ

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ

 

๒.๑ การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาและทำสวนผลไม้ เช่น มะม่วง มะปราง มะยงชิด และทำไร่แตงโมในฤดูแล้ง อาชีพรองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็นการรับจ้างทำการเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการ

 

๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ปั๊มน้ำมัน (หลอด)                จำนวน     ๑๐   แห่ง

 • หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับไทร                 จำนวน  ๒  แห่ง
 • หมู่ที่ ๒ บ้านคลองอีวง                 จำนวน  ๐  แห่ง
 • หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง          จำนวน  ๒  แห่ง
 • หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ้อ                       จำนวน  ๒  แห่ง
 • หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสองห้องเหนือ  จำนวน  ๒  แห่ง
 • หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกหิน                    จำนวน  ๑  แห่ง
 • หมู่ที่ ๗ บ้านวังปราง                    จำนวน  ๑  แห่ง

ร้านค้าทั่วไป                      จำนวน    ๓๕    แห่ง

 • หมู่ที่ ๑ บ้านวังทับไทร             จำนวน ๑๑  แห่ง
 • หมู่ที่ ๒ บ้านคลองอีวง              จำนวน  ๑  แห่ง
 • หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสองห้อง        จำนวน  ๘  แห่ง
 • หมู่ที่ ๔ บ้านวังอ้อ                   จำนวน  ๔  แห่ง
 • หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสองห้องเหนือ  จำนวน  ๑  แห่ง
 • หมู่ที่ ๖ บ้านตลุกหิน                จำนวน  ๕  แห่ง
 • หมู่ที่ ๗ บ้านวังปราง                จำนวน  ๕  แห่ง

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ (CAT)      จำนวน     ๓     แห่ง

ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์  จำนวน     ๓     แห่ง

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์(DTAC) จำนวน     ๑     แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงหมู (หมู่ที่ ๔)          จำนวน     ๑     แห่ง