ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายนคร  บัวผัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายสมชาย  บุญยิ่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายยนต์  บุญเพ็ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร