สมาชิกสภา

สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายทองสุข  พรมคำดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายสมหวัง  ธัญญะภูมิ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

นายสำเริง  ปิ่นกระจาย

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 1

นายสำราญ เพ็งพาด

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 2

นางเพียงพิศ  ยงค์เพ็ชร

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 2

นายดิเรก  สุทัศน์

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 3

นายประจวบ  ทาบุญมี

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 4

นายกมล  บุญรอดดิษฐ์

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 4

นายภูวดล  มันทรักษ์

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 6

นายสำลี  สว่างผล

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 6

นายทวีวงศ์  ทับทิม

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 7

นายนิรันดร์  กุลเทศ

สมาชิกสภา อบต.วังทับไทร หมู่ที่ 7