ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (ล่าสุด   กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1. ร้องเรียนด้ […]