คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

เอกสารที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า่ที่ในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีมาตรฐาน และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

1 2