ข่าวสาร

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ […]

ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 บ้านหนองสองห้องเหนือ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “เศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สงอายุ” รุ่นที่ 5 คร […]

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร “วิทยาศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ” “ความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย” ร […]

โครงการแข่งขันกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นักเรียนผู้สูงอายุตำบลวังทับไทร เข้าร่วมโครงการแข่งขันกิจกรรมกีฬา นันทนาการผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ชนิดกีฬา วู้ดบอล ณ ส […]

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ สี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ […]

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระธาตุตลุกหิน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพระธาตุตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร +44 & […]

ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 #ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล […]

1 2 3 80