การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร  ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

จุดแข็ง (S : Strength)

 • ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 • มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก
 • ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม คืออ่างเก็บน้ำทุ่งนาหว่าน
 • ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง มะปราง มะยงชิดไข่ไก่
 • มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
 • มีโรงเรียนขยายโอกาส 1 โรงเรียน สอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านวังทับไทร , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกหิน
 • มีหน่วยงานราชการ  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร   คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร และโรงเรียนของสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน
 • มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
 • มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 • มีการจัดตั้งชุมชน 7 หมู่บ้าน  ดำเนินการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการหมู่บ้าน
 • ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 • มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
 • มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณสุข เช่น การป้องกันไข้เลือดออก การป้องกันพิษสุนัขบ้า การป้องกันไข้หวัดใหญ่  การป้องกันไข้หวัดนก
 • มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  4  แห่ง สนามบาสเกตบอล  1 แห่ง   สนามฟุตบอล  4 แห่ง  สนามตะกร้อ จำนวน  1  แห่ง สนามเด็กเล่น  3 แห่ง  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้าน
 • มีวัด   3  แห่ง
 • มีวัดที่มีพระธาตุ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 1 แห่ง คือ วัดพระธาตุตลุกหิน
 • มีจุดชมวิวบนยอดเขาดิน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชมภูมิทัศน์ของตำบลวังทับไทร  ทอดยาวไปอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • มีสวนมะม่วง มะปราง มะยงชิดไข่ไก่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เป็นแหล่งปลูกไม้ผลขนาดใหญ่ของภาคเหนือตอนล่าง เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร
 • ตำบลวังทับไทรเป็นสถานที่ตั้งสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย มีเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เยี่ยมชม
 • มีโรงงานขนาดย่อม สำหรับผลิตแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม , มะม่วงตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ , มะม่วงอบแห้ง
 • หมู่บ้านมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
 • มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที , แคทเทเลคอม, และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท เป็นคู่สายในพื้นที่ตำบลวังทับไทร
 • มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนเงินล้าน ฯลฯ
 • มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปอเฮ  กลุ่มดอกไม้จันทน์  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มร้องลำตัด  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
 • บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร มีอัตรากำลังที่สมควร และคุณวุฒิที่เหมาะสม อยู่ในระดับที่พร้อมจะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล

จุดอ่อน (W : Weakness)

 • คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ
 • ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้
 • ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนำมาจากแหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ำมัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ
 • ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
 • ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
 • ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นที่
 • ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจำกัด
 • ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
 • แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อย  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
 • ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

โอกาส (O : Opportunity)

 • จังหวัดพิจิตร สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร  ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 • มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 • ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 • ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว ไว้บริการประชาชน

ข้อจำกัด (T : Threat)

 • ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 • งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 • กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 • การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 • การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก

 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้

1)  มีเส้นทางคมนาคม  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

3)  การประปา  องค์การบริหารส่วนตำบล    สามารถให้บริการได้ครอบคลุมเกือบครบทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก   ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้   การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการติดตั้งระบบกรองระบบประปาหมู่บ้าน  ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจำนวน   11  ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้   แต่งบประมาณมีจำกัด    ถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็จะดำเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล   มีการดำเนินพัฒนาครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย   เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด บางครัวเรือนติดตั้งเครื่องกรองน้ำในบ้าน  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำดื่มที่ยังไม่สะอาด การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ำฝนหรือการต้มน้ำให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  70 เช่น ทำสวนมะม่วง ทำสวนมะปราง ส่วนอีกร้อยละ 30  ทำนา ปลูกข้าว  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 15 – 60 ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่มีรายได้ส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  80 รอเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลที่จ่ายเป็นรายเดือน   ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 0.97  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีร้านค้า  ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่เท่ากัน  ร้อยละ 75 ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ดิน ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพื้นที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากขึ้น เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนตำบล การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น และทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด

 

การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม         

ด้านแรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  มีรายได้วันละ 300 บาท เทียบเท่ากับในจังหวัดที่จ้างแรงงาน  แต่ค่าจ้างที่จ่าย เป็นรายวัน หากไม่มาทำงานวันไหนก็ไม่มีรายได้  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร   จึงทำให้ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์ จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  หน่วยงานสาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

ด้านการศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  99  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  มีการถือศีล กินเจ สำหรับบางกลุ่มบุคคล  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  โครงการครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีบางครัวเรือน  ที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

ด้านยาเสพติด  

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสากเหล็กได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติด และพบผู้ค้าอยู่  ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการกวาดล้างเครือข่ายผู้ติดยาเสพติดและผู้ขายยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่มีมลพิษบ้าง ในช่วงการฉีดยาป้องกันแมลง และยากำจัดศัตรูพืช ฉีดยาควบคุมช่อมะม่วง ซึ่งทุกสวนจะดำเนินการพร้อมกันประมาณช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  สร้างอากาศที่เป็นมลพิษกับประชาชน  และมีปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน  น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน   มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน    ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการอบรมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและในครัวเรือน โครงการขุดลอกผักตบชวาในพื้นที่สาธารณะ   รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม    ให้เป็นเมืองน่าอยู่    เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ

 

การเมือง – การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน   แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน  10 คน ในการบริหารจัดการ พัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี     ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง   มีจุดที่น่าสังเกตคือ    มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง   ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง   สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน    และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ     และองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด   ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ

 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1) ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตรและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน - แหล่งน้ำและน้ำประปาในการอุปโภค-บริโภค - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนมีแหล่งน้ำและมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น
2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด - ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้
3) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ - ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ
4) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ - เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็นสาธารณะและประชาชนมีความต้องการให้ดำเนินการ - มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ- ด้านสาธารณสุข - ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  โรคระบาด  โรคติดต่อ
2) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  ความดัน - ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย  
3) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น - ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปริมาณขยะและน้ำเสียถูกกำจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
4) ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย - ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง
5) ประชาชนในพื้นที่บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง - ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่อยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง
6) มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขยายตัวของอาคารบ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชนแออัด - ประชากร - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ควบคุมการก้อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างอาคาร
7) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ มีตะกอน - การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนบริโภคน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
1) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน - สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง เด็กนักเรียนได้รับารศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน
2) เด็กและผู้สูงอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก - สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ผู้สูงอายุและเด็กได้รับการดูแลที่ดี
3) ผู้พิการไม่ได้รับความช่วยเหลือในดำรงชีวิต - สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและทั่วถึง
4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร - สังคมในชุมชน - เยาวชนและวัยรุ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี
5) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ 35 ขึ้นไป บางรายไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี - สังคมในชุมชน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่อายุ 35 ขึ้นไป - ประชาชนที่อายุ 35 ขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน
6) ประชากรที่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา - สังคมในชุมชน - ประชาชนที่สูบบุหรี่และดื่มสุรา - ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มสุรา

 
3. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดำเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนสามารถวางแผนการดำเนินงานได้เอง
2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ - การลงทุน - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีแหล่งเงินทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ
3) ประชาชนขาดสถานที่จำหน่ายสินค้า - การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจำหน่ายสินค้า
4) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ - การพาณิชยกรรม - เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
5) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้างงาน - การพาณิชยกรรม - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้างงานมากขึ้น
6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า 30,000 บาท บางครัวเรือน - การพาณิชยกรรม - ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - ไม่มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได้
7) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว - การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - มีแหล่งทองเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 
4. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ - การจราจร ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนน มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเตือนให้ระมัดระวัง
2) มีการทำลายและลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนและราชการรวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันในชุมชน - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ประชาชนและส่วนราชการ - มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ผู้นำ อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท

 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1) เป็นพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค - ดินและน้ำใต้ดิน - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล - ปัญหาขยะและน้ำเสียลดลง ผู้ประกอบการสามารถกำจัดขยะและน้ำเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สถานการณ์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขอบขายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการ พื้นที่เปาหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต
1) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก - ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล - ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนและประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร  (คำแถลงนโยบายนายก)

นโยบายที่กำหนดไว้มีทั้งหมด 8  ด้าน ด้วยกันดังนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

1.1  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปีเช่นดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลาดยางถนนลูกรังบดอัดแน่นหรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่

1.2  สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบลโดยสร้างระบบประปาพร้อมวางระบบท่อส่งน้ำทุกหมู่บ้านการขยายเขตระบบประปาก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้านสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน

1.3  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบชลประทานโดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

1.4  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนในตำบลวังทับไทรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรจะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับโดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

2.1  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

2.2ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.3ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น

3. นโยบายด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลวังทับไทรเป็นชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทางดังนี้

3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน

3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบล

3.3 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

3.4 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล

3.5 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

3.6 ดูแล จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ และสนับสนุนอาชีพเสริมเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

3.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

4. นโยบายด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรจะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางดังนี้

4.1สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของกองทุนหลักประกันสุภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล วังทับไทร

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ รวมทั้งโรคระบาด และโรคติดต่อ

4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาดน่าอยู่เพื่อสุขอนามัยที่ดี

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทรจะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลวังทับไทรให้คงอยู่ต่อไป โดยมีแนวทางดังนี้          

5.1 รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ และจัดหาสถานที่กำจัดขยะ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

5.3 สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่า เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ที่ดีของตำบลวังทับไทร  อนุรักษ์แม่น้ำ ลำคลอง  และจัดให้มีการตรวจคุณภาพน้ำ

5.4 ปรับปรุงสถานที่สำคัญของตำบล  สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  ทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนด้านการกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรัก สามัคคีในตำบลวังทับไทรของเรา โดยมีแนวทางดังนี้

6.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในตำบล เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.2ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมและมีศักยภาพที่ดี

6.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในตำบล เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

6.4  ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม โดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน วัดวังทับไทร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  และส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาตามแนวทางที่ถูกต้อง

6.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในตำบล ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.6  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา โดยจัดให้มีสนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบล

7. นโยบายด้านการท่องเที่ยว

7.1 ดูแล บำรุงรักษาโบราณสถาน วัดวังทับไทรให้คงสภาพเดิมที่สวยงาม และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

7.2 พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

8. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม มีแนวทางดังนี้

8.1 ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การวางแผนการพัฒนา  การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดย “ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวตำบลวังทับไทร”

8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล     เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตำบลวังทับไทร

8.3  การบริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ประทับใจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.4  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง โดยใช้ระบบคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

8.5  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ให้มีความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม

8.6  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ โดยการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

ที่มาข้อมูล : แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (ฉบับสมบูรณ์) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร