กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

บุคลากร

นายณัฐวุฒิ  เชื้อเมืองพาน

นักบริหารงานเกษตร

นางสาวเบญจวรรณ ทวีจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร