เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชาระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ
สี่สิบของจำนวนภาษีค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชาระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑
ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละสิบของจำนวนภาษีค้างชาระ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้ชาระภาษี
ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละยี่สิบของจำนวน
ภาษีค้างชำระ
มาตรา ๗๐ ผู้เสียภาษีผู้ใดมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้ มิให้นำเบี้ยปรับมารวม
คำนวณเพื่อเสียเงินเพิ่มด้วย

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น