นายนคร บัวผัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทับไทร ,พนักงาน อบต. และอสม.ตำบลวังทับไทร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงทั้ง 7 หมู่บ้านพร้อมกับแจกทรายอะเบทให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น