การติดต่อสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การติดต่อสอบถามกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม เบอร์ติดต่อ 02-659-6477 2. กรมกิจการผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เบอร์ติดต่อ 02-642-4336 ต่อ 108 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เบอร์ติดต่อ 02-354-6100 ต่อ 401 3. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและสารสนเทศ เบอร์ติดต่อ 02-354-3897 , 02-354-3388 ต่อ 311 หรือ 313

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น