โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลุกหิน ซอย 1

   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลุกหินซอย 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 296.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เริ่มสัญญา 13 ก.ย.2560 – 28 ต.ค.2560  หจก.กิตติศิลาคอนกรีต  งบป […]

1 2 3