การปรับปรุงขั้นตอนและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

ปี 60  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร ที่  ๓๙๐/๒๕๕๙ เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ประจำปี  ๒๕๖๐ ——&#8212 […]

แผนอัตรากำลังสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ปก-และสารบัญแผนอัตรากำลัง-3-ปี แผนอัตรากำลัง-3-ปี-2561-256-ส่งจังหวัด ภาระค่าใช้จ่าย-ปี61-63 เตรียมข้อมูลแผนอัตรากำลัง-61-63

1 2