ประชาสัมพันธ์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.วังทับไทร

แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร     ๑. กรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ๒. กรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการมีค่าธรรมเนียม หร […]