บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบต.

บทบาทอำนาจหน้าที่ของอบต. อำนาจ หน้าที่ อบต. มีอะไรบ้าง ? 1. องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 6 […]